Trống

Học viên Anh Kiệt đã đạt được trình độ grade 3 của giáo trình rockschool

Học viên Anh Kiệt đã đạt được trình độ grade 3 của giáo trình rockschool

Nào thử xem bạn Anh Kiệt đã hoàn thành trình độ grade 3 của giáo trình rockschool sẽ chơi trống như thế nào nhé!